Regulamin

  1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę (nazywanej dalej w regulaminie „Sprzedawcą”):

Katarzyna Falkowska
NIP: 543377442
e-mail: packraftowo@packraftowo.pl
Os. Stare Żegrze 7/24
61-249 Poznań

2. Składając zamówienie Klient zawiera ze sprzedawcą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę.

3. Dane osobowe umieszczone są w bazie danych i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sprzedawcy, zgodnie z polityką prywatności (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

6. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

7. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na
weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

8. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym
towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru,
jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

9. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

10. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

11. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (firmy kurierskiej)

12. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

13. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej).

14. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru
(paragon fiskalny lub faktura VAT).

15. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.

16. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

17. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

18. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

19. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

20. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

21. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

22. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

23. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

24. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

25. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych.

26. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

27. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

28. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

29. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.